set d'embrayage nitro Blaster

systeme d'embrayage   nitro blaster pour XB10  thermique 

ref ninco : NNH94267